Privacyverklaring Stichting De Plunjebaal

Stichting De Plunjebaal, statutair gevestigd aan [adres, PC en woonplaats], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Stichting De Plunjebaal
Abelenlaan 41
3181 WB  Rozenburg

e-mail: info@stichtingdeplunjebaal.nl
website: www.stichtingdeplunjebaal.nl

Dhr. Ronald de Roos treedt op als contactpersoon voor Stichting De Plunjebaal. Hij is te bereiken via info@stichtingdeplunjebaal.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting De Plunjebaal verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een opsomming van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Sekse
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Registratienummer
  • Datum indiensttreding
  • Datum uitdiensttreding

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Omdat we echter de leeftijd van de bezoekers van onze website niet kunnen controleren, raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, teneinde te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingdeplunjebaal.nl. Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Specifieke (gevoelige) persoonsinformatie, zoals een BSN, of informatie met betrekking tot gezondheid, religie of seksuele geaardheid wordt expliciet niet door Stichting De Plunjebaal verzameld.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting De Plunjebaal verwerkt uw persoonsgegevens om u telefonisch en/of per e-mail te kunnen bereiken, bijvoorbeeld om een afspraak te maken voor de bezorging van goederen. Daarnaast gebruiken we uw gegevens voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor bijeenkomsten of deelname aan projecten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting De Plunjebaal neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, puur op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting De Plunjebaal) aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting De Plunjebaal bewaart uw persoonsgegevens – personalia, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres – niet langer dan redelijkerwijs nodig is of zolang er sprake is van een actuele relatie. Als minimum bewaartermijn voor klantgegevens die zijn gebruikt in een kooptransactie hanteren wij de door de belastingdienst vereiste bewaartermijn van administratieve gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Plunjebaal verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, indien naleving c.q. uitvoering van onze (koop)overeenkomst met u dit noodzakelijk maakt of indien de wet ons daartoe verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting De Plunjebaal gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor het technisch goed functioneren van deze website en bevorderen bovendien het gebruiksgemak van onze websitebezoekers. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen uw eventuele voorkeurinstellingen onthouden. Ook stellen cookies ons in staat onze website te optimaliseren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (doen) corrigeren of te (doen) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Plunjebaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw in onze administratie opgenomen persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan uzelf of aan een door u aan te wijzen persoon of organisatie.

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdraging van uw persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van uw toestemming voor, dan wel uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dek in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af of maak deze zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

 

 

Indienen klacht bij toezichthouder
Stichting De Plunjebaal wijst u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting De Plunjebaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u niettemin de indruk hebben dat uw gegevens niet goed of onvoldoende zijn beveiligd, of aanwijzingen hebben die (zouden kunnen) duiden op misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via .

Stichting De Plunjebaal is geregistreerd als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel onder nummer ???????.